و من اناری می کنم دانه به دل می گویم خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود
 

 

1.                 بررسي پديده نشست زمين در اثر برداشت آبهاي زير زميني در شهر کرمان

2.                 ارزيابي و مقايسه دقت روشهاي نيمه تجربي در پيش بيني مشخصات امواج بندر بوشهر

3.                 طرح بهينه سكوهاي در يايي با استفاده از الگوريتم جامعه مورچه 

4.                 تلفيق سامانه اطلاعات جغرافيايي  (GIS )  و مدل هيدروليک رودخانه جهت پهنه  بندي سيلاب

 

5.                 امكان سنجي ساخت بتن خود متراكم با استفاده از مصالح موجود در ايران

 

6.                 بهينه يابي ديناميکي (Dynamic Programming )  روشهاي تصفيه آب شرب

 

7.                 بررسي نقش سد مخزني کرخه در مهار سيل سالهاي 82 تا 84 در استان خوزستان

8.                 بررسي رفتار و مدلسازي سيستم هاي سازه هاي مرکب ساندويچي و کاربرد آن در عرشه پلهاي نظامي

 

9.                 ارزيابي کيفيت آب رودخانه زيارت

 

10.             بررسي ميزان تما يل به پرداخت قيمت بنزين و اثر آن بر ميزان استفاده از وسايل نقليه مختلف( تغييرات تابع تقاضاي حمل و نقل در اثر افزايش قيمت بنزين)

11.             تشخيص خسارت در اتصالات پل هاي خرپايي با استفاده از داده هاي استاتيكي به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

12.             تأثير دسترسيها بر تصادفات جاده‌اي ((مورد مطالعاتي استان همدان))

 

13.             بررسي و ارزيابي امكان سنجي استفاده از قطارهاي سريع السير بين شهري در ايران

 

14.             راهكاري عملي براي مديريت بحران زلزله در شهرهاي داراي بافت تاريخي

 

15.             مشكلات و راه حل هاي پيشنهاي جهت بازسازي مناطق زلزله زده ي لرستان 

16.             تحليل فني- اقتصادي استفاده از دال بجاي بالاست در روسازي خطوط راه آهن

 

17.             پيش بيني کيفيت آب در زهکشهاي در حال اجرا در دشت شيراز از لحاظ آلودگي فلزات سنگين

 

18.             طراحي شبكه هاي ريزبافت حمل و نقل در جاده هاي جنگلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي (GIS) 

19.             تخصيص بهينه آب براي مخازن سدها

 

20.             ضرورت استفاده از GIS   در مديريت بهينه منابع آب 

21.             بهينه سازي تكاملي سازه ها

 

22.             تدوين مقدماتي و پسشنهادي دستور العملي براي بهسازي لرزه اي اجزاي غير سازه اي موجود

 

23.             بررسي موردي قابهاي فولادي با مهار بندي ضربدري در ساختمانهاي چهار طبقه

24.             ارزيابي دقيق دو ساختمان بتني خسارت ديده در زلزله 1382 بم به کمک تحليل ديناميکي غير خطي

25.             بررسي آزمايشگاهي توپوگرافي بستر در يك خم 90 درجه

 

26.             تاثيرلوله هاي داخلي بر رفتار سازه هاي لوله اي بلند

 

27.             نرم افزارتحليل قابليت اطمينان خطوط انتقال نيرو(گلپايگان- گدارلندر)

 

28.             ارائه يک نموگرام براي تعيين خيز دالهاي دو طرفه بتن مسلح

 

29.             بررسي ملاحظات‌ فني و اجرايي استفاده‌ از ديوارهاي حايل مايل

 

30.             عوامل مؤثر در شکست لوله‌هاي شبکه هاي آبرساني و روش‌هاي پيش‌بيني آن

 

31.             تحليل و مديريت ريسك زلزله هاي القايي با استفاده از GIS (مطالعه موردي سدهاي آذربايجان غربي شرقي و اردبيل)  

32.             شناسايي مناطق شور و بررسي تاثير آنها بر منابع آب حوزه آبريز آجي چاي با استفاده از تصاوير ماهواره

 

33.             مدل سازي سونامي سال 1945 ميلادي در سواحل جنوبي ايران

34.             مکانيابي پايانه هاي باري برونشهري با استفاده از يک مدل تلفيقي سطحي و شبکه اي

 

35.             كاربرد داده هاي ماهواره اي در بهره برداري بهينه مخازن سدها (مطالعه موردي: سد ارس)

 

36.             حوزه آبريز اهر چاي جامع‌نگري در مديريت خشکسالي: مطالعه موردي

 

37.             تجارب بدست آمده از بازيافت در جاي سرد آسفالت در ايران

 

38.             مقاوم سازي ساختمان هاي نامناسب با استفاده ازاتصالات خورجيني صلب

 

39.             بررسي خطر سونامي در سواحل جنوبي ايران در حاشيه اقيانوس هند

 

40.             راهکارهاي اساسي جهت افزايش عمر مفيد اولين سد مدرن ايران (سد گلپايگان)

 

41.             مديريت منابع آب در دوره هاي خشکسالي

42.             تحليل ميداني اندرکنش تراورس و بالاست در روسازي راه آهن

 

43.             طراحي شهرها باشبکه معابر شعاعي ومسائل حمل نقل در آنها ((مورد مطالعاتي شهر (همدان)

 

44.             بررسي توانايي سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي  (ANFIS)   جهت مديريت سيلاب

 

45.             مطالعة پارامترهاي موثر در شكل‌‌پذيري و رفتار خرابي شبكه‌هاي دو لاية فضاكار

46.             مطالعه سيتم مديريت تعمير و نگهداري پلهاي بتني

 

47.             مقايسه و تحليل اقتصادي گزينه هاي مختلف اجراي روسازي شانه راه هاي اصل

48.             ارزيابي آيين نامه زلزله پل هاي ايران با توجه به ضريب رفتار پيشنهادي

49.             مدلسازي بتن غير همگن سه فازه در مقياس مزو  

50.             مدلسازي حرکت آب زيرزميني در توده لغزشي باريکان (مطالعه موردي)

 

51.             بررسي آيين نامه اي علل تخريب سوله هاي رشت در برف بهمن سال 83(بحران سفيد)

 

52.             تحليل خطر سنگشار در مسير شيراز – فيروزآباد با استفاده از سيستم امتيازدهي خطر سنگشار

 

53.             بررسي به آب اندازي سکوهاي دريايي باکمک مدلهاي فيزيکي و عددي (مطالعه مردي سکوي بلال)

 

54.             ارزيابي دقت روشهاي نيمه تجربي در پيش‌بيني مشخصات امواج بندر اميرآباد

55.             امكان‌سنجي احداث ترمينال‌هاي چند مُده (منظوره) مسافري در ايران

 

56.             بررسي و معرفي روشهاي مختلف آناليز عملكرد وظرفيت ميدان

57.             تحليل برگشتي داده‌هاي رفتارسنجي مراحل حفاري زوج تونل رسالت

58.             بررسي بروز پديده روانگرايي در مسير متروي تبريز

 

59.             استفاده از داده هاي فتوگرامتري رقومي در تشکيل مدل رقومي زمين جهت طراحي مسير بهينه

60.             بهينه سازي سازه ها به روش (PSO) particle swarm optimization   

 

61.             كاربرد معادلات كلاسيك در تعيين حداقل آبگذر ايمن از نظر زيست محيطي (بررسي موردي نهر مالح)

 

62.             مطالعه موردي بررسي آزمايشگاهي علل بروز ترکها و گسيختگيها در ساختمانهاي مسکوني ايرانشهر(شهرك بافت بلوچ)

 

63.             تعيين منطقه امن جهت زيستگاه ماهي در رودخانه ها در ساختمانهاي Fish Habitat  

 

64.             اجراي سد زيرزميني رودخانه حرمک

 

65.             استفاده از يک نرون شرطي آستانه، براي مدل سازي بارش- رواناب در مناطقِ برفگير

 

66.             مدلسازي شكست لوله هاي شبكه هاي توزيع آب شهري با استفاده از روش شبكه هاي عصبي- فازي به منظور مديريت بهينه بهره برداري

 

67.             استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در مدلسازي خاک

 

68.             مدلسازي و آناليز سازه ريلي راه‌آهن به روش المان محدود (FEM)   و كاليبره كردن آن با نتايج آزمايشگاهي موجود 

 

69.             مطالعات سازه اي اوليه برج32 ارگ بم

 

70.             ارائه روش ارزيابي عملکرد سيستمهاي حمل و نقل همگاني از ديدگاه هاي عرضه وتقاضا (مطالعه موردي سيستم اتوبوس برقي تهران)

 

71.             مدلسازي و مديريت سيلاب شهري مسيل باختر و منوچهري تهران با استفاده از GIS  

72.             استراتژي هاي قابل اجرا در زمينه سيستم هاي مديريت حمل و نقل در بحث تغيير در تقاضاي سفرها در حمل و نقل شهري در در کلان شهر تبريز

73.             تاثير سايش ريل بر کاهش مقاومت خمشي ريل در زير بارهاي عبوري در سيستم راه آهن

 

74.             کاربرد مدل هيدروديناميک جريان آب و رسوب در مطالعه فرسايش در پاياب مخازن سدها

 

75.             شبيه سازي جريان آب زيرزميني و اثرات زيست محيطي ناشي از پمپاژ آب زيرزميني در دشت رفسنجان

 

76.             بررسي وضعيت مقاومت لغزندگي روسازي در محور هاي قير زده کشور

 

77.             تحليل عددي رفتاراستاتيكي سد خاكي تهم

 

78.             تلفيق تصاوير ماهواره اي لندست واسپات با روش هاي PCA , Brovey , IHS   

79.             بهينه سازي شکل سازه فضا کار چليک دو لايه با استفاده از الگوريتم ژنتيک

 

80.             مطالعه وارزيابي نيروهاي طراحي بر اساس ويرايش هاي دوم وسوم استاندارد 2800 ايران

 

81.             کنترل پايداري شيرواني هاي درياچه سد شهر چاي اروميه

 

82.             طبقه بندي ژئو تکنيکي لايه هاي سطحي خاک و ايجاد سيستم لايه هاي اطلاعاتي (GIS)در پرديس دانشگاه صنعتي سهند 

83.             تأثير رفتار رانندگان در ظرفيت و تأخير تقاطع هاي بدون چراغ راهنمايي در ايران و تطبيق آن با روش HCM2000 

 

84.             بررسي لرزه اي ضرايب ظرفيت باربري خاك ريز پي

 

85.             آناليز و طراحي پي هاي گسترده با استفاده از شبكه عصبي

 

86.             راهكارهاي ايمن سازي تردد موتورسواران و استفاده از تجهيزات ايمني نوين

 

87.             مدلسازي جريان نفوذي از رودخانه زاينده رود به آبخوان دشت نجف آباد

 

88.             مديريت کيفيت آب رودخانه ها با آلاينده هاي جمع پذير

 

89.             مکانيابي پارکينگهاي عمومي با استفاده از GIS  

 

90.             برنامه پايگاه اطلاعات تصادفات ترافيکي

 

91.             مدلهاي تعيين خطرات فعاليتهاي آتشفشاني

 

92.             تلفيق سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS    و مدل هيدروليک رودخانه جهت پهنه بندي سيلاب 

 

93.             مدلسازي نرخ تصادفات براي انواع بزرگراههاي درون شهري (مطالعه موردي شهر تهران)

 

94.             تعيين ضخامت روکش مورد نياز روسازيهاي آسفالتي به کمک نتايج دستگاه FWD و مقايسه با آيين نامه ايران

 

95.             نگهداري و بهسازي راه با استفاده از سيستم اجراي روكش آسفالت Micro-Surfacing

  

96.             ارزيابي عوامل موثر بر تقاضاي سفرهاي مسافري در کُريدور اصفهان - تهران

 

97.             ارزيابي سطح آبهاي زير زميني در آبخوان محدوده شهر تبريز با شبكه هاي عصبي مصنوعي 

98.             بررسي پارامترهاي موثر در پديده ضربه ساختمان ها به يکديگر در هنگام زلزله 

99.             ارائه طيف طراحي ويژه ساختگاه براي سايت دانشگاه تبريز

 

100.        الگوريتم مكانيابي پل و تونل در مسيريابي بهينه خطوط راه‌آهن

 

101.        اثر مولفه قائم زلزله در رفتار لرزه اي پل هاي بتني مسلح

 

102.        مشكلات مديريت و برنامه ريزي بهره برداري منابع آب سدهاي خوزستان

 

103.        متدولوژي تعيين شاخص دسترسي در سيستم حمل و نقل اتوبوسراني: مطالعه موردي در شهر تهران

 

104.        نقش سيستم نوين پانل سه بعدي در چرخه مديريت بحران زلزله

 

105.          سيستم حمل و نقل هوشمند   ITS

 

106.        بررسي رفتارخرابي گنبدهاي كابلي تحت اثر بار باد

 

107.        بررسي حذف آرسنيک از آب با استفاده از فرآيند جذب

 

108.        ارزيابي شبكه متروي شهر تهران بر مبناي قابليت دسترسي و توپولوژي شبكه

 

109.        بررسي پالس زلزله براي حوزه نزديك در محدوده شهر تبريز

 

110.        بررسي عملكرد ديوارهاي برشي بتني تو خالي

 

111.        تخمين هوشمند حداكثرعمق آبشستگي اطراف پايه پل در رسوبات غير يكنواخت با استفاده از سبكه عصبي

 

112.        بررسي پايداري جانبي قابها با مهاربندي واگرا در پلها با پايه فولادي

 

113.        مقايسه بارهاي بهره برداري پيشنهادي براي پل‌هاي قطار سريع السير

 

114.        .بررسي ضوابط طراحي، ملاحظات زيست محيطي، هيدروليکي و مورفولوژيکي به منظور احداث رودخانه انحرافي

115.        تاثير جنس و مقدار فيلر بر تغييرشکلهاي دائمي روسازيهاي آسفالتي

 

116.        ارائه مدلي براي تعيين آستانه برقي شدن شبکه ريلي

 

117.        طراحي و پياده سازي يک سيستم اتوماتيک براي تشخيص ساختمانها با بامهاي مختلف در تصاوير ماهواره اي بر اساس الگوريتمهاي شبکه عصبي مصنوعي

118.        بررسي اثر نفوذ پذيري نسبي مصالح بدنه سد خاکي در تغييرات منحني فرياتيک در بدنه (مطالعه موردي، سد خاکي دريک چاي سلماس)

 

119.        كاربرد شبكه عصبي مصنوعي جهت برآورد ميزان ضريب انعکاس و انتقال موج شكن شناور پانتوني

 

120.        متدولوژي ارزيابي خشکسالي هيدرولوژيکي آب زير زميني

 

121.        مقايسه بزرگنمائي شتاب زلزله درساختگاه يك سد واقعي به روش يك بعدي وسه بعدي

 

122.        تخمين خواص اساسي بتن سبکدانه سازه اي  (LWAC)   با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (A.N.Ns) و روشهاي آماري و مقايسه آنها

 

123.        بررسي فن‌آوري هاي نوين ذرات نانو در مهندسي محيط زيست (تصفيه آب و فاضلاب)

 

124.        تلفيق آني سيستمهاي GPS   و GIS به منظور بهنگام رساني اتوماتيک پايگاههاي داده GIS

 

125.        تعيين تابع آسيب پذيري و کاربرد آن در ساختمان هاي فولادي

 

126.        بررسي اثر سرعت آب و تعدد چرخهاي فرآوري مغناطيسي بر بتن حاوي ميکروسيليس

 

127.        ساخت و پرداخت مدل گرين لاري پويا براي منطقة شهري تهران

 

128.        تحليل هيدروليكي آبگيري و برآورد رسوب رودخانه خير آباد پس از بهره‌برداري از سد مخزني كوثر

129.        روشي جديدبراي حل معادلات موج در محيطهاي پيوسته با استفاده از توابع پايه  

130.        ارزيابي قاب خمشي بتني با شکل پذيري متوسط معرفي شده در آيين نامه زلزله 2800 ايران (ويرايش سوم)

 

131.        استفاده ازشبکه هاي عصبي مصنوعي درکنترل پايداري سدهاي خاکي غيرهمگن

 

132.        لزوم طراحي آبگير سد بر اساس مديريت پارامتر كيفي رسوب در مخزن

 

133.        پيش بيني ضريب نفوذپذيري مصالح هسته رسي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

 

134.        شبيه سازي جريان ماندگار با نفوذ عمقي در آبخانهاي باز با استفاده از سيستم استنباط فازي- عصبي تطبيقي

 

135.        تعيين شاخص خطر بالقوه راههاي برون شهري براساس شرايط اقليمي

136.        تحليل قابليت اعتماد سيستم سازه-پي تحت بارهاي بحراني زلزله 

137.        مطالعه و بررسي اثرات حوزه دور و حوزه نزديك زلزله بر روي سدهاي خاكي همگن

 

138.        بررسي ضريب رفتار شبکه هاي تخت سه لايه سازه هاي فضاکار متکي بر تکيه گاه هاي صلب تحت اثر مولفه قائم زلزله

 

139.        تخمين فاصله لوله هاي زهكشي در حالت هاي ماندگار و غيرماندگار با استفاده ازاستنتاج فازي(ANFIS) 

140.        ارزيابي آزمايشگاهي طراحي مخلوطهاي سرد بازيافتي با قير امولسيوني در ايران

141.        سيل و خسارات ناشي از آن در استان خوزستان

142.        ارزيابي رفتار كمانشي ستونها با استفاده از شبكه عصبي  

143.        مكان يابي محل دفن زايدات صنعتي نيروگاه شهيد رجايي قزوين با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

144.        بهره برداري تلفيقي بهينه از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني با بالا بردن اطمينان پذيري سيستم

145.        تعيين روشهاي كاربردي براي بارگذاري مخازن هوايي دربرابر زلزله

146.        مقايسه تطبيقي پهنه بندي سيلاب توسط مدلهاي HEC-RAS   و MIKE11 در رودخانه بشار

 

147.        آناليز ديناميکي سازه‌هاي فضاکار با تبديل سريع موجکي

 

148.        تحليل جامع شبکه هاي آبرساني شهري به روش تقاضاي مبتني بر فشار

 

149.        آيا خشكسالي اخير يك پديده استثنايي بود ؟

 

150.        بررسي عدم قطعيت جريان ورودي بر توليد انرژي برقابي در شرايط توسعه حوضه آبريز دز و كارون 

151.        ارزيابي عملکرد شبکه جاده اي براساس ريسك حمل و نقل مواد خطرناک

152.        تحليل شتاب‌نگاشت زلزله با تبديل پيوسته موجكي

 

153.        ارزيابي مقاومت بتن در ديوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خودتراكم سبك

 

154.        بررسي تاثير نوسانات جزر و مدي روي سطح آب زيرزميني ساحلي

155.        مقايسه مدلهاي مختلف بهره‌برداري پويا از مخازن چند منظوره

156.        معرفي خطاهاي معمول در انجام آزمايش SPT   و راهکارهايي براي بهينه سازي در ايران

 

157.        مقايسه كارايي سيستم‌هاي هوشمند شبيه‌‌ سازي ANFIS  و ANNدر شبيه‌سازي

 

158.        طراحي مدل پيش بيني تصادفات در تقاطعات با استفاده از مدلهاي آماري و شبکه عصبي

 

159.        حل مسأله بهره برداري بهينه ازمخزن سد با استفاده ازالگوريتم مورچه بيشينه-کمينه (MMAS)   و با انتخاب ميزان آب رها سازي شده از مخزن به عنوان متغيير تصميم

 

160.        مديريت بهينه شبکه هاي توزيع آب از طريق تعيين ميزان بهينه تزريق کلر با استفاده از مدل تحليل کيفي   و الگوريتم ژنتيک  EPANET

 

161.        پيش‌بيني تغييرات اقليمي با استفاده از روش کاهش مقياس آماري در شمال کشور

162.        بررسي تاثير و نقش سن رانندگان در رفتار ترافيکي و ارائه راهکارهايي جهت افزايش ايمني در ترافيک

 

163.        تدوين مدل بهينه سازي بهره برداري از سدها باتلفيق مدل کمي بلندمدت و مدل کمي - کيفي کوتاه مدت

 

164.        ارزيابي سازه هاي آبي احداث شده در شبكه آبياري و زهكشي دشت مهاباد

 

165.        عملكرد سيستم چند مخزني با استفاده از برنامه پوياي استوكاستيك نمونه‌اي

 

166.        محاسبه مقادير ويژه ورق با استفاده از شبكه عصبي شعاعي

 

167.        مقايسه ي ايمني قاب هاي فولادي با مهاربنديهاي مختلف

 

168.        پيش بيني سيل در حوضه هاي فاقد آمار با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

 

169.        مقايسه نتايج حاصل ازکاربرد شبکه عصبي مصنوعي با روشهاي تجربي موجود در برآورد شاخص فشردگي خاکهاي ريزدانه

 

170.        طراحي بهينه سيستم هاي پايش کيفي منابع آب زيرزميني با کاربرد تئوري آنتروپي گسسته مطالعه موردي : آبخوان تهران

 

171.        استفاده از الياف براي بهبود مقاومت خمشي مخلوطهاي آسفالتي

 

172.        ارائه مدل تخصيص بهينه پهلوگيرها در ترمينال هاي کانتينري

 

173.        کاربرد روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت ساخت و ساز

 

174.        روشهاي بهبود عملكرد المانهاي ايزوپارامتريك در آناليزهاي المان محدود

 

175.        حل مسئله تخصيص همگاني تعادلي در شبكه‌هاي متراكم با توابع تواتر مؤثر

 

 

176.        يک مدل جريان چند کالائي در شبکه براي برنامه ريزي گردش بهينه واگن هاي باري خالي

 

177.        توليد اطلاعات ساختار يافته براي  به كمك تلفيق آني سيستمهاي فتوگرامتري و GISسيستمهاي مبتني بر CAD با استفاده از يك رابط شئ‌گرا

 

178.        بررسي اثر ميزان مصرف مصالح خرده آسفالت (PAR)   بر درجه عملکردي قير در روش طرح اختلاط سوپرپيو(SUPERPAVE)

 

179.        كاربرد شبكه هاي عصبي در تعيين شدت ترك خوردگي تيرهاي طره اي شكل

 

180.        بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن نيمه‌سبك ليكا حاوي افزودني پودر سربارة كوره ذوب آهن اصفهان

 

181.        بررسي کارايي الگوريتمهاي مختلف در بهينه سازي مخازن چند منظوره: مطالعه موردي سد دز

 

182.        مدل روند يابي جريان رودخانه کارون در بازه اهواز - ملاثاني با HEC- HMS

  

183.        بررسي ضريب رفتار چليك هاي تك لايه فضا كار

 

184.        حل معادلات ديفرانسيل صفحات با استفاده از موجک هار

 

185.        ارزيابي و مقايسه عملكرد مقاطع ضعيف شده در محل مفصل پلاستيك قاب هاي خمشي فولادي

 

186.        تعيين پارامتر چسبندگي مخلوط آسفالتي با استفاده از تست مقاومت کششي غير مستقيم

 

187.        مدل سازي پويايي سيستم ها در طراحي و بهره برداري از يک سيستم ذخيره سيکلي

 

188.        بررسي تاثير نوع اساس بر روند تغييرات پارامترهاي خرابي روسازي آسفالتي با استفاده از نرم افزار HDM-4

 

189.        مدلسازي و تحليل ظرفيت تقاطعهاي چراغدار با زمانبندي متغير

 

190.        بررسي تأثير نظارت پليس بر اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و انجام مطالعات تطبيقي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه

191.        مقاوم سازي لرزه اي ستون هاي بتني با استفاده ازFRP

 

192.        کاربرد نرم افزارNASIR   در مدلسازي جريانات جزرو مدي كانال قشم

 

193.        بررسي اثر استفاده از مواد افزودني جديد بر روي پارامترهاي خستگي در روسازي هاي آسفالتي

 

194.        آناليز منحني هاي شدت-مدت و فراواني خشكسالي و پيش بيني (بررسي موردي رودخانه شهرچاي اروميه)

 

195.        پيش بيني ذخيره مخزن سد با استفاده از الگوريتم ژنتيک

 

196.        اقدامات افزايش ايمني موتورسواران با توجه به روسازي و تجهيزات ايمني راهها

 

197.        تاثير پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي سنگدانه بر خواص مکانيکي بتن

198.        بررسي و مقايسه آيين نامه هاي آبا و ACI در خصوص طراحي تيرهاي بتن مسلح

199.        بکارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي در مکانيابي بهينه(مكانيابي بيمارستان)  

 

200.        معرفي الگوريتمهاي مبتني بر مسير براي حل مسايل تعادل ترافيکي ، و مقايسه اي بين الگوريتمهاي DSD    و GP

 

201.        چرخه حيات فرايندها و كاربرد آن در ارزيابي اثرات زيست محيطي صنايع پتروشيمي

 

202.        مسيريابي بهينه تريلرها در ترمينال کانتينري

 

203.        سيستم مديريت نگهداري پلها نظامي کارآمد جهت نگهداري پيشگيرانه پلها

 

204.        تاثير جايگزيني خاکستر لجن تصفيه خانه فاضلاب به جاي سيمان بر مقاومت فشاري بتن

 

205.        مقايسه روش هاي طراحي بر اساس مقاومت و عملکرد در مطالعه آسيب پذيري و مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي

 

206.        ارايه يك مدل جديد در زمينه مكانيابي امكانات خدمات فوريتهاي پزشكي در يك كلانشهر 

 

207.        حل مساله تخصيص ترافيك با محدوديت ظرفيت با استفاده از توابع جريمه

208.        تعيين هزينه‌هاي انساني ناشي از تصادفات ترافيكي در ايران

209.        بررسي بهبود خاکهاي رسي دراستان مازندران 

210.        تصحيح ماتريس تقاضاي مبدأ - مقصد در شبکه هاي همگاني متراکم با استفاده از اطلاعات شمارش حجم 

211.        حمل و نقل عمومي راهكاري براي كاهش ترافيك در كلان شهرها

 

212.        مدل‌سازي ميزان بكارگيري دوركاري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

 

213.        مطالعه الگوريتم تهيه نرم افزار در مديريت بحران وبازگشت سريع شريان هاي حياتي (آب) پس از زلزله

 

214.        شناسايي منابع آلاينده رودخانه قره آغاج

 

215.        بكارگيري مديريت سوانح به منظور ارتقاء عملكرد شبكه حمل و نقل در برابر حوادث جاده اي

216.        تعيين زمان بهينه تعويض لوله ها در شبکه هاي توزيع آب شهري با استفاده ار الگوريتم ژنتيك

 

217.        سدهاي انفجاري ، صرفه جويي در هزينه ،اجراي سريع ، نياز امروز

 

218.        نقش جريمه‌ در کاهش تخلفات رانندگي درون شهري

 

 

219.    بتن رنگی    (COLOURED CONCRETE)

 

220.        ساماندهي سيستم تاکسي راني شهر همدان

 

221.        استراتژي ها براي بکارگيري سوختهاي جايگزين در خودروها

 

222.        معرفي سيستم هاي بزرگراه هاي هوشمند

 

223.        مطالعه رگبارهاي تبريز با استفاده از سه مدل رياضي

 

224.        حمل ونقل غير موتوري و استراتژي ها براي توسعه سيستم حمل ونقل غير موتوري

 

225.        بررسي تطبيقي سيستم هاي مديريت اطلاعات در شركت هاي بزرگ كشور با رويكرد پياده سازي يك مدل يكپارچه بين عوامل اجرايي پروژه

226.        مقايسه ضوابط سازه هاي بنايي آيين نامه هاي افغانستان و 2800 ايران

 

227.        شناخت ايستگاههاي راه آهن و بررسي امکان توسعه آنها (مطالعه موردي ايستگاه راه آهن مشهد)

228.        بررسي آثار زيست محيطي سامانه هاي شيرين سازي آب

229.        بازيافت سرد آسفالت با کف قير (مطالعه موردي در شمال شرق کشور)

230.        مهندسي ارزش در بهينه كردن مديريت اجرايي و كنترل كيفيت

231.        پاسخ سدهاي بتني وزني با درزهاي ساختماني در برابر زلزله

232.        کاربرد توپولوژي در مديريت حمل و نقل شهري و ترافيک با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي  

233.        روشهاي سبک سازي و مزاياي مصالح سبک در بهبود عملکرد لرزه اي ساختمان

 

234.        بررسي خاكهاي مسئله دار در برخي مناطق شهر اروميه

 

235.        بررسي و تحليل تأثيرات حمل ونقل بر جهاني شدن  

236.        بررسي کاربرد سيستمهاي مديريت کيفيت در صنعت ساخت

 

237.        رويكردهاي متفاوت ايران وژاپن به مديريت بحران

 

238.        The Art of Engineering Super Tall Buildings: An Integrated Approach

 

239.        لزوم بازديد هاي علمي با استفاده از سر فصل دروس

240.        بررس‍‍ي طرح اختلاط بتن خود متراكم

241.        مقاومت سازه هاي چوبي در برابر زلزله

 

دریافت اصل مجموعه مقالات

 

+ نوشته شده در  ساعت 16  توسط یوگی و دوستان  |